Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα την 10η Απριλίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι : (α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ (α’ συμβαλλόμενος) και (β) ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ (β’ συμβαλλόμενη), συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:
Δυνάμει της από 30 Μαΐου 2011 Πράξης Σύστασης Καταστατικού Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού συνεστήθη μεταξύ αυτών Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο την ακροστιχίδα αυτής «Ε.Ε.Σ.Α.Α.Α.» και έδρα αυτής τον δήμο Αθηναίων, επί της οδού Φειδίου, αριθμ. 18. Η διάρκειά της είχε οριστεί για αόριστο χρόνο και ως σκοπός ορίστηκε ο αναλυτικά αναφερόμενος στην οικεία από 30 Μαίου 2011 Πράξη Σύστασης. Μεταξύ άλλων, είχε προβλεφθεί ρητά ότι «οποιοσδήποτε νέος σκοπός που δεν αναφέρεται ρητά μπορεί να προστεθεί ελευθέρως δια σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού υπό τον όρο ότι δεν είναι κερδοσκοπικός, τον αποδέχεται και τον καθορίζει ο πρώτος συμβαλλόμενος και είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς». Το ιδρυτικό Καταστατικό έχει καταχωρηθεί νόμιμα την 01-06-2011 στα οικεία βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό καταχώρησης 9056/2011 και είχε λάβει θεώρηση για τη νόμιμη σήμανσή του.
ΗΔΗ σήμερα με το παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενοι – ιδρυτές αποφασίζουν από κοινού την τροποποίηση του ως άνω Καταστατικού, αφενός αναφορικά με τα άρθρα υπό στοιχεία Β, Γ, Η και ΙΑ αυτού (ήτοι σχετικά με την Επωνυμία της εταιρείας, την Έδρα της, τον Σκοπό της και τη Σφραγίδα της εταιρείας), αφετέρου δε αποφασίζουν την είσοδο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία θα είναι: (α) ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ , (β) ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ , (γ) ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ  και (δ) και ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΣ . Τέλος, εισάγουν άρθρο υπό στοιχεία Γ-1 όπου εισάγουν τις αρχές της εταιρείας και άρθρο υπό στοιχεία Γ-2, όπου ρυθμίζουν και ορίζουν τους Κανόνες που θα ακολουθούν τα μέλη και τους Βαθμούς από τους οποίους θα ιεραρχείται η ομάδα.
Κατόπιν των συμφωνηθεισών τροποποιήσεων το νέο Καταστατικό διαμορφώνεται ως εξής, παραμενόντων ως ισχύουν των λοιπών άρθρων:
Β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Στην αρχική επωνυμία» με διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ.Α.Α» τροποποιείται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Χ», με διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ.Α.Α. – Π.Π. – Χ.» και με νέα έδρα αυτής στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κορνάρου, αριθμ. 9 (γ΄ όροφος).
Γ) ΣΚΟΠΟΣ
Επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας, ο οποίος είναι:

Α) Η διάδοση του αθλητικού ιδεώδους, της υγιεινής διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής εν γένει. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί :
(α) δια της συλλογής, ταξινόμησης και αρχειοθέτησης δεδομένων σχετικά με θέματα άθλησης και υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής και
(β) δια διοργάνωσης ημερίδων και συζητήσεων σε σχολεία για την ανάγκη άθλησης και την τήρηση υγιεινού τρόπου διατροφής και ζωής εν γένει.
Β) Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού των μελών της εταιρείας σε θέματα γεωπολιτικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά καθώς και σε κοινωνικά θέματα, όπως διαφύλαξη της ζωής, της περιουσίας, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των συμπολιτών μας από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται ο κίνδυνος ή η απειλή αυτών. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την :
α) έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση σε θέματα γεωπολιτικού, κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, οικονομικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τους κανόνες των αντίστοιχων επιστημών.
β) προώθηση τεκμηριωμένων μελετών και προτάσεων για επίλυση προβληματικών καταστάσεων των ανωτέρω ζητημάτων ενώπιον αρμοδίων αρχών, οργανισμών και γνωστοποίηση αυτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
γ) ενεργοποίηση των μελών της για ουσιαστική συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες–οργανώσεις με σκοπό την πολιτική προστασία από κινδύνους διαφόρων πηγών, ιδίως σε περιόδους κρίσεων (ανεξαρτήτως αιτίας και πηγής), φυσικών καταστροφών (οιασδήποτε μορφής) και έκτακτης ανάγκης μείζονος σημασίας τοπικού ή/και εθνικού επιπέδου με παροχή αφιλοκερδούς βοήθειας προς το συνάνθρωπο (όπως διενέργεια πρώτων βοηθειών, υλικοτεχνική βοήθεια, διοργάνωση συσσιτίων, ψυχολογική βοήθεια κτλ).
δ) εξάσκηση - εκπαίδευση σώματος και νου των μελών δια συμμετοχής αυτών σε δυναμικές αθλητικές ασκήσεις, χρήση όπλων κατηγορίας air soft σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία που διέπει την χρήση αυτών, χρήση πυξίδας και χαρτών, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, εκμάθηση σημάτων κινδύνου, εκπαίδευση αναρρίχησης, κατάδυσης, πορείας και διαβίωσης. Η εκπαίδευση των παραπάνω θα γίνεται με τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και με κύρια μέριμνα να μην προκύπτει κίνδυνος για την ασφάλεια των μελών ή τρίτων, για δε τυχόν ατυχήματα των μελών η εταιρεία δε θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη. Κατά την εξάσκηση – εκπαίδευση των μελών θα ακολουθούνται απαρέγκλιτα και υποχρεωτικά οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο υπό στοιχεία Γ-2.
ε) εθελοντική συμμετοχή των μελών σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμπολιτών μας που γίνονται θύματα πάσης φύσεως ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές), ή καθίστανται θύματα βιαιοπραγιών από άλλους συνανθρώπους μας, έλληνες ή αλλοδαπούς. Εθελοντική φύλαξη και περιφρούρηση άστεων και οικισμών, εάν παραστεί ανάγκη και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και αδειοδότησης του εκάστοτε αρμοδίου κρατικού οργάνου.
στ) εθελοντική συμμετοχή των μελών σε ομάδες παροχής βοήθειας σε επιχειρήσεις περιβαλλοντολογικής και οικολογικής προστασίας, όπως αναδασώσεις, πυρόσβεση δασών και οικισμών, φύλαξη, διαφύλαξη και επέκταση δασών σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία καθώς και συλλογή απορριμμάτων από δασικές ή παραθαλάσσιες εκτάσεις.
Γ) Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος στόχος θα επιτευχθεί με:
α) Σεμινάρια, συζητήσεις, ημερίδες πάνω σε θέματα ασφαλείας και προστασίας των εννόμων αγαθών της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη προάσπιση της ασφαλούς και ειρηνικής συμβίωσης.
β) Συγκρότηση ομάδων πολιτών περιφρούρησης γειτονιάς με στόχο τη διαρκή επικοινωνία των πολιτών με την εταιρεία για την κατάδειξη των προβλημάτων της περιοχής τους και λήψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την εξάλειψη φαινομένων βίας, παρανομίας, συγκρούσεων και ταραχών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και αδειοδότησης από αρμόδιο κρατικό όργανο.

γ) Συντονισμός προσπαθειών και πρωτοβουλιών μελών και πολιτών για προβολή και προώθηση αιτημάτων και προβλημάτων της περιοχής τους με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο χρησιμοποιώντας κατάλληλα προς τούτο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Δ) Η διατήρηση της πολιτισμικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, ο οποίος στόχος θα επιτευχθεί με την:
α) συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή της Ελληνικής Ιστορίας και της συνέχειας του Ελληνικού Έθνους μέσα από πολιτισμικές και ιστορικές ημερίδες και διαλέξεις με συνεργασία με ακαδημαικούς ή μη φορείς.
β) πολιτισμένη και ειρηνική αντίδραση και άρνηση για κάθε είδους προσβολή της ακεραιότητας της ελληνικής ιστορίας, της πολιτισμικής φυσιογνωμίας και αυτοτέλειας.
Ε) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία θα λειτουργεί είτε αυτοτελώς δια της συμμετοχής των μελών της, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν όμοιους ή κοινούς σκοπούς.
ΣΤ) Οποιοσδήποτε νέος σκοπός που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν μπορεί να προστεθεί ελευθέρως δια σχετικής τροποποίησης του καταστατικού υπό τον όρο ότι: α) δεν είναι κερδοσκοπικός, β) τον αποδέχεται και τον καθορίζει ο πρώτος συμβαλλόμενος και γ) είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τους ανωτέρω σκοπούς.
Γ-1) ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές αρχές που θα διέπουν την λειτουργία της εταιρείας είναι:
α) Η εταιρία είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 741επ. Α.Κ.
β) Η αυτόνομη πολιτική μας φυσιογνωμία και υπόσταση.
γ) Η χρηστή διοίκηση και διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια μας.
δ) Η διατύπωση του δημοσίου λόγου (για την ενεργοποίηση σχεδίου δράσης κοινωνικού, γεωπολιτικού, οικονομικού, περιβαλλοντολογικού, ιστορικού και ιδεολογικού περιεχομένου) θα δίνει αντικειμενικά διέξοδο, ελπίδα, ασφάλεια και προοπτική στον έλληνα πολίτη.

ε) Η κατοχύρωση σχέσεων αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, ασφάλειας, προστασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών.
στ) Η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, η προστασία και η ανάδειξη αυτού.
ζ) Η διατύπωση και υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο βιώσιμων και ρεαλιστικών λύσεων στα παραπάνω ζητήματα.
η) Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, υγείας και περιουσίας.
Γ-2) ΚΑΝΟΝΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ
Όσον αφορά στην διεξαγωγή του παιχνιδιού airsoft, η ομάδα θα ακολουθεί υποχρεωτικά τους κάτωθι Κανόνες:
[1] Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την δράση της ομάδας airsoft θα λαμβάνονται αποκλειστικά από τους αρχηγούς της ομάδας, οι οποίοι είναι (α) ο Βασίλειος Ζαφειρίου με τον βαθμό του Διοικητή, (β) ο Φίλιππος Μπουράτογλου με τον βαθμό του Υποδιοικητή και (γ) ο Γεώργιος Απέργης με τον βαθμό του Ταγματάρχη.
[2] Επίδειξη πλήρους σεβασμού στους αντιπάλους.
[3] Πλήρης αποχή από χρήση υβριστικών και ρατσιστικών χαρακτηρισμών.
[4]. Πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
[5]. Χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
[6]. Ακολουθούμε το καθορισμένο από την εταιρεία dresscode της ομάδας.
[7]. Σεβασμός στο περιβάλλον και στον εκάστοτε χώρο που μας φιλοξενεί για την εκπαίδευση, εξάσκηση ή παιχνίδια της ομάδας.
ΒΑΘΜΟΙ ΜΕΛΩΝ
Η ομάδα airsoft θα ιεραρχείται και θα απονέμει τους κάτωθι βαθμούς στα μέλη:

[1] Ο Βαθμός του ΔΟΚΙΜΟΥ είναι ο πρώτος βαθμός που δίνεται στα μέλη, για τη πρώτη περίοδο, όπως αυτή θα καθοριστεί από τους αρχηγούς.
[2]. Ο Βαθμός του ΔΕΚΑΝΕΑ δίνεται μετά την περίοδο δοκιμίας και τότε το μέλος γίνεται και μόνιμο μέλος της ομάδας.
[3]. Ο Βαθμός του ΛΟΧΙΑ δίνεται σε ενεργό μόνιμο μέλος της ομάδας, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις και καθήκοντα, όπως αυτές θα οριστούν από τους αρχηγούς της ομάδας.
[4]. Ο Βαθμός του ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ επέχει καθήκοντα οργάνωσης και συντονισμού της ομάδας στο πεδίο μάχης, με ιδιαίτερα καθήκοντα, εξοπλισμό και ευθύνες.
[5]. Ο Βαθμός του ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ είναι ο μεγαλύτερος βαθμός της ομάδας airsoft και θα δίνεται στα μέλη που επιδεικνύουν ζήλο, προσήλωση και αποτέλεσμα στους σκοπούς της ομάδας, ενέχει δε αυξημένες υποχρεώσεις.
Ζ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη: (α) τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΡΓΗ του Θωμά και της Μαρίας, ο οποίος έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην από 30 Μαΐου 2011 Πράξη Σύστασης, (β) τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ του Νικολάου και της Μαρίας, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Γεώργιο Απέργη και θα έχει όλες τις εξουσίες-αρμοδιότητες αυτού, μόνο σε περίπτωση που από αποδεδειγμένη ανωτέρα βία ή σε περίπτωση θανάτου, αυτός δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Συμφωνείται δε με το παρόν, ότι ο Βασίλειος Ζαφειρίου σε τέτοια περίπτωση θα ελέγχεται για τις αποφάσεις που λαμβάνει από τρία άτομα της επιλογής του α’ συμβαλλομένου, τα οποία αυτός θα ορίσει με υπεύθυνη δήλωσή του και τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν, ούτε αποτελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, (γ) την ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ του Στυλιανού και της Μαρίας, (δ) τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΡΗ του Ιωάννη και της Μαρίας, (ε) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ του Σάββα και της Ροζαλίας.

ΙΑ) ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Σφραγίδα της εταιρείας θα έχει παραλληλόγραμμο σχήμα και θα αναγράφεται η νέα επωνυμία, ο νέος διακριτικός τίτλος, το ΑΦΜ και ο αριθμός καταχώρισης στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 30 Μαΐου 2011 με γενικό αριθμό καταχώρησης 9056/2011 Πράξη Σύστασης και όπως τροποποιήθηκε σήμερα.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε οκτώ (8) όμοια αντίγραφα, εκ των οποίων έλαβαν από ένα όμοιο νόμιμα υπογεγραμμένο έκαστος των συμβαλλομένων, το έβδομο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το όγδοο θα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου